Hem Kyrkor Varv ödekyrka Varv socken Karta

Varvs äldsta kyrka revs 1860 i samband med att man hade bestämt att man skulle slå ihop Styra och Varv socknar. Man byggde då den nya Varv-Styra kykan som ligger uppe vid riksväg 32. Idag finns bara en ödekyrkogård kvar.

Varvs kyrka var i mycket bristfälligt skick och koret och sakristian hotade att falla samman.
Carl Fredric Brookman skriver i sin bok ;Beskrivning över Östergötland;, 1760:


Kyrkan står på kronogrund, 3 fjerdedels mil ifrån Skeninge, och är uppbyggd av huggen kalksten till 29 alnars längd och 10 och en halv alns bredd, med ett högt och ansenligt torn. Altartaflan är ifrån Påwetiden, men predikstolen av bildhuggarearbete, är till kyrkan förvärvad av General-majoren Paeder Andersson Linderoth för år 1673. Denne herrn har sin grav i koret, som har en sådan råskrift: Haer ligger begrafwen den aedle och waelborne Herre, Herr PAEDER ANDERSSON LINDEROTH till Sörby och Ingmarstorp, fordon hans Kongl. Maj:ts til Swerige tro man , öfwerste och General-Major til Haest, samt Krigsråd, med hans kaera fru, fru CHATARINA AGNETA NAGEL till Sörby och Ingmarstorp. Upsatt år 1659. Uti tornet hänga kyrkans klockor, och läses på den större uti munkstil: Anno Domini MCDVI. Gelp Maria. Amen.

varv2
varv