Hem Kyrkor Styra ödekyrka Styra socken Karta

Kyrkan har förmodligen byggts som en gårdskyrka till Styra gård som en gång legat vid kyrkplatsen. Av Styra kyrka finns idag bara en ruinhög kvar. Kyrkan byggdes under 1100-talet och bestod av långhus, kor och en absid. Något torn fanns inte men en klockstapel i trä har funnits vid sidan av kyrkan.


Carl Fredric Brookman skriver i sin bok: Beskrivning över Östergötland 1760 (nytryck 1993).

Styra, Annexa till Hwarf.
Kyrkan står på kronogrund, 3 fjerdedels mil från Skeninge, och en fjärdedels mil från moderkyrkan, och är utan torn upmurad av huggen kalksten till 29 alnars längd och 10 och en halv alns bredd. Thes altartafla är ifrån Påwetiden och består av 3 bilder ; och är predikstolen rätt och slätt Snickare-arbete med röd målning. Eljest är ingenting märkvärdigt i kyrkan, ej eller något att läsa på klockorna, som hänga i trästapel.
Något mer än 200 personer bo uti socknen, som består enbart af 12 3/8 hemman, nemligen 5 ¾ Skatte, och 6 5/8 Krono-hemman. Socknens längd är en fjerdedels, och dess bredd en ottondels mil. Uti öster gränsar hon till Wallerstad, i söder till Helgona, i wäster till Fifwelstad, och i norr till Hwarf. Hwarken Sjöar eller skog är uti socknen. Jordmån består av lera, swartmylla och sandjord, och fås 8 a 10 tunnor årligen wid en helgård. Ängen är liten och mulbetet knappt till hwarje hemman. Säterier äro inga uti socknen, dock märkes här: 1.Nedergiötala, som är Fendricks boställe till Wadstena Compagnie, och består av ett kronohemman med 15 tunnors utsäde, 30 lass hö, beteshage till 4 hästar, samt medelmåttig skog och mulbete. 2. Tåfwetorp, i gemen kalladt Tofarp, so m är Capellans-boställe. Det ligger ett litet stycke ifrån kyrkan, och består av ett fjerdedels kronohemman med 5 a 6 tunnors utsäde, liten men god äng, och mulbete på sockna-löten. År 1749 tog Petrus Finke emot Capellans Lägenheten.


På tavlan vid ruinen står: Styra romanska sockenkyrka uppfördes av kalksten under 1100-talet med långhus, kor och absid, men utan torn. I en klockstapel hängde klockorna, bl.a. den ännu bevarade klockan från 1200-talet, en av de äldsta i landet. Den hänger idag i Varv-Styra nya kyrkas torn. Varv och Styras församlingar sammanslogs 1861 varvid de gamla kyrkorna revs och den nya kyrkan byggdes i Varv och invigdes. Av den gamla kyrkan är endast några smärre murrester bevarade. På kyrkogården står fem av de gamla gravstenarna kvar, den äldsta från 1619, rest över Erich Arvidsson och hans hustru Ingeborgh Britesdotter.; Ur bebyggelseregistret: Styra kyrka var en medeltida kyrka, sannolikt uppförd under 1200-talet. Kyrkan revs 1861, då en ny gemensam kyrka uppfördes för de båda församlingarna.

Styra kyrkplats består idag av en ruinkulle på en ödekyrkogård.

ccc
skänninge
abc