Hem Kyrkor Nässja kyrka Rundvandring Karta
Nässja kyrka

Nässja är en medeltida socken och omtalas 1330 som Næsia. Kyrkan är genom dendrokronologisk provtagning, d v s årsringsanalys, daterad till 1100-talets andra hälft. Senare under medeltiden tillbyggdes en sakristia i norr och kyrkorummet valvslogs. Kyrkan har en takryttare över långhusets västra del med osäker datering. Vid en ombyggnad i början av 1800-talet flyttades huvudingången från sydportalen till ett nybyggt vapenhus vid västra gaveln. Kyrkans fasader är spritputsade med släta omfattningar och av färgade i vitt. Taket, som är gemensamt över långhus och kor, är liksom takryttaren täckt med spån. Interiören präglas i hög grad av den omfattande ombyggnaden i början av 1800-talet då valven revs och ersattes av ett plant trätak. I kyrkomiljön, som är av riksintresse för kulturmiljövården, ingår en av länets mest kända fornlämningar.d