Hem Kyrkor Ledbergs kyrka Rundvandring Ledbergs Runsten Karta
Ledbergs kyrka
Under medeltiden fanns här en romansk stenkyrka som lÃg på samma höga ås som Ledbergs kulle landskapets största gravhög. Den bestod av ett långhus byggd av finhuggna kvadertenar av kalksten och i väster ett torn. Under medeltidens senare del välvdes kyrkan med kryssvalv som av fynd att döma murats i tegel. I öster fanns ett rakslutet kor vissa spår antyder att det också funnits en absid.
I mitten av 1800-talet revs den gamla kyrkan och ersattes med den nuvarande.
Carl Fredric Broocman berättar i mitten av 1700-talet om Leberg eller Ledeberg som hon kallas i gamla munke
Inwid Kyrkan är en stor Kalkstens Backe uppå hwars kulle är en ansenlig ättehög som gifwer anledning at tro thet här bodt en stor Höfding i forna tider och at Kyrkan i anseende thertil blifwidt kallad Ledreberg och icke Leberg som hon nu kallas ty ordet Ledre betydde fordom en stor Höfdings boningsplats och med ordet Berg förstås ett Herrans Hus och Tempel. Kyrkan är uppmurad af Kalksten och står på Kronogrund en mil ifrån Linköping och en fjerdedels mil ifrån Moder-Kyrkan hållandes i längden 45 och en fjerdedels aln och i bredden 16 alnar. Thes Altartafla är aldeles lika med Biörkebergs och Prädikstolen förärad af öfwersten Gustav Koskull på Odensfors år 1676. Han har ock år 1673 förärat til Kyrkon en Ljuskrona med 6 pipor som har på Klotet en sådan skrift: Gud och Konungen till ähra fienden och andra Lägehundar Till förtret.. Af Antiquiteter är i Kyrkan ett Påwiskt Rökelsekar. Tekn ser man at Kyrkan en gång afbrunnit fast än här ingen wet när thet skedt: men år 1708 then 9 augusti om natten har åskan slagit nid uti Klockstapeln brändt up thensamma och smält Klockorna som sedan blifwit omgutne och upphängde mellan twänne Bockar med Skurutak öfwer til thes år 1720 en ordentelig Stapel blef byggd hwilken dock nedtogs år 1745 tå wid Kyrkan ett Torn byggdes theruti Klockorna uphängdes. Af gamla Minnesmärken är här insatt en Runsten uti Sacristiemuren hwars Runor til en del af åldern äro förtärde.

PÃ kyrkogården står en runsten som har unika bilder som inte finns på så många runstenar. Man vet inte var stenen ursprungligen stått men på 1600-talet var den i alla fall inmurad i sakristians vägg i Ledbergs gamla romanska 1100-talskyrka med sida B riktad utåt. När denna kyrka revs 1847 placerades stenen istället i kyrkogårdsmuren för att först 1852 placeras på sin nuvarande plats på kyrkogården.
f
Ledbergsstenens bilder anses numera avbilda en scen ur den nordiska myten om Ragnarök, världens undergång, i form av en tecknad serie. Skeppet skulle i så fall kunna vara Nagelfar medan djuret på denna sida kan vara Fenrisulven i färd med att sluka Oden.
ru ru3