Hem Kyrkor Hov kyrka Karta
Hov kyrka

Hov är belägen på Vadstenaslätten vid sjön Tåkern. De tidiga kristna gravmonumenten, de s k eskilstunakistorna, är rikt företrädda i Hov. I sin mest utvecklade form har gravmonumenten bestått av fem hällar – sidohällar, gavelhällar samt en lockhäll. De har framför allt förekommit i den västra delen av Östergötland, som faktiskt har den största koncentrationen i landet. Dessa tidiga kristna gravmonument med vikingatida ornamentik har satts i samband med kungs- och stormansgårdar. Sannolikt har de tidigmedeltida kungarna och deras närmaste män uppfört egna kyrkor och kyrkogårdar i anslutning till sina gods och gårdar. I Hovs socken har Hovgården varit kungsgård och den första kyrkan, som sannolikt var av trä, uppfördes på dess mark. I Hov har man funnit hundratals fragment av eskilstunakistor. De flesta har varit inmurade i den nuvarande kyrkan.
Hovs kyrka har en mycket komplicerad medeltida byggnadshistoria och den är inte klarlagd i sin helhet. Den nuvarande kyrkan har föregåtts av en äldre stenkyrka. Den var sannolikt uppförd under 1100-talets första hälft och bestod av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Vid den murverksdokumentation och arkeologiska utgrävning som gjordes i samband med en större renovering 1961 framkom grundplanen av den äldre stenkyrkans södra del. Sydmuren var belägen ca 3 meter söder om den nuvarande södra långhusmuren. Kyrkan revs av okänd anledning i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes på samma plats i slutet av1100-talet eller under 1200-talet. En mycket märklig omständighet är den lilla skillnaden i storlek mellan de båda kyrkorna. Den äldsta stenkyrkans långhus var utvändigt av samma längd som det nya långhuset. Byggnadsmaterial från den äldre stenkyrkan användes i det nuvarande långhusets nedre delar. De är murade med kalksten och däröver har grövre stenar använts. Kyrkan saknar markerad sockel.

socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken
socken