Övre Götala by

Att trakten är gammal skvallrar de gamla fynden om. På Brunnsgården hittades i samband med potatisupptagning en gammal stenyxa.

Stenyxa

Yxan är från yngre stenåldern och kallas mångkantsyxa och förknippas med trattbägarkulturen. Det var under deras epok som man började odla i skandinavien. Tiden var ca 3900f.kr. Yxan hittades på den åker som ligger öster om Brunnsgårdens bevattningsdamm. Denna plats ligger lågt och har varit dyig och säkerligen har här varit någon mindre sjö. Därför kan det vara fråga om en offergåva som ofta kastades i sjöar. Då den hittades i 2 delar och en bit ifrån varandra är det svårt att säga om den var trasig redan när den kastades här eller har gått sönder av någon plogbilla. Yxan förvaras på Brunnsgården och är inte fornlämningsregistrerad. Fasta fornlämningar i Övre Götala saknas helt men finns desto mer av i Nedre Götala. Detta talar för att Götala har haft sin centrala boplats från början i Nedre Götala och med tiden har denna delats upp i två olika platser. När detta har skett är omöjligt att idag säga något om. Det är förmodligen redan under förhistorisk tid eller möjligen tidig medeltid. Namnet har tidigare varit Övra Götala eller Öfra Gothala vilket var en vanlig namnform förr. Man kan fortfarande se det i tex. ÖvraLid och NedraLid.

Bland Riksarkivets medeltida brev finns några som berör Övre Götala. Första gången Götala omnämns är 1377 i ett brev.


Byns gränser

Det finns flera uppgifter på gamla kartor om gränsernas markeringar. Vissa av dessa kan man fortfarande se i naturen. En sådan kallas Göthstenen på gamla kartor. Den markerar en gränspunkt mellan Övre och nedre Götala. Den har förmodligen använts i alla tider för gränserna svänger vid denna punkt på samtliga kartor. Det är dock först 1846 som den benämns.

got
Utdrag ur karta från 1846. Källa Lantmäteriet.


Stenen finns invid vägen som går från Nedre Götala byplats och Nedre Götalas soldattorp.
En annan gränsmarkering kallas Salade-stenen eller Sala-stenen. Den utgör gränspunkt mellan Övre och Nedre Götala samt Vreta by i Allhelgona socken.

saladesten
Utdrag ur karta från 1846. Källa Lantmäteriet.


© 2014 Sören Lindhe