Nedre Götala by
Namnet har tidigare varit Nedra Götala vilket var en vanlig namnform. Man kan fortfarande se det i t.ex. Övra Lid och Nedra Lid.

Vid den arkeologiska utgrävningen av fornlämning Styra 44 som ligger mellan Kaptensgården och järnvägen hittades en boplatslämning från folkvandringstid (400-600 e. kr.). Man fann även spår efter ett äldre långhus som möjligen kan vara från århundradena innan.

forn
Från SAU rapport 2012:4 med inritade fornlämningar.

Arkeologerna anser också att det legat en sjö väster om boplatsen. Då husen ligger lite utanför Nedre Götalas byplats och inte är helt undersökt är det svårt att säga om det är en tidig plats för Nedre Götala eller en helt annan boplats. Det finns dock flera fornlämningar i närheten. Styra 38 och Styra 39 är 2 storhögar som ligger i anslutning till 2 körbroar upp till ladugården. Det finns beskrivningar av dessa och ytterligare 3st i dess närhet som man inte kan se några spår av idag. På nästa karta kan man se åtminstone 6 storhögar på och omkring den nuvarande tomten för Kaptensgården. De syns som prickstreckade ringar på kartan.

storhog
Ur storskifteskartan från 1772. Källa Lantmäteriet.

Mängden fornlämningar runt Nedre Götala talar för att detta är den äldsta platsen för bebyggelse i Götala och Övre och Nedre Götala är en senare utbrytning från det ursprungliga Götala.
I sin rapport skriver arkeologerna att det är okänt om Götala haft en eller två bytomter före 1635 då den första kartan ritades. Det finns dock flera medeltida brev som styrker att det fanns 2 olika byar tidigare. Det äldsta är från 1377.

Byns gränser
Det finns flera uppgifter på gamla kartor om gränsernas markeringar. Vissa av dessa kan man fortfarande se i naturen. En sådan kallas Göthstenen på gamla kartor. Den markerar en gränspunkt mellan Övre och nedre Götala. Den har förmodligen använts i alla tider för gränserna svänger vid denna punkt på samtliga kartor. Det är dock först 1846 som den benämns.

got
Utdrag ur karta från 1846. Källa Lantmäteriet.

Stenens finns invid vägen som går från Nedre Götala byplats och Nedre Götalas soldattorp. En annan gränsmarkering kallas Salade-stenen eller Sala-stenen. Den utgör gränspunkt mellan Övre och Nedre Götala samt Vreta by i Allhelgona socken.

salade
Utdrag ur karta från 1846. Källa Lantmäteriet.

Det finns även ett flertal gränsstenar som har blivit fornlämningar längs gränsen mot Stavgård i Allhelgona socken. De är Styra 43, Allhelgona 85-89, 91, 94, 96-97,100, 105-106, 108, 110 och 112.

grans
Fornlämningar längs gränsen mot Stavgård. Från RAÄ:s fornsök.


Gamla bytomten forn40
Utdrag ur karta från RAÄ.

Nedre Götalas gamla bytomt har idag blivit en registrerad fornlämning med beteckningen Styra 40.

© 2014 Sören Lindhe

senast ändrad 2015-07-25